หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่อเหง้อ
อักษรล้านนา
ผํอฯเหิ้งฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่อเหงิ้อ]
ความหมาย

ก.ชะเง้อดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อเหง้อ (ผํอฯเหิ้งฯอฯ)