หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ่อหน้าผ่อต๋า
อักษรล้านนา
ผํอฯห้นฯาผํอฯตา
เทียบอักษรไทย
[ผ่อหน้าผ่อตา]
ความหมาย

ก.ดูหน้าดูตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อหน้าผ่อต๋า (ผํอฯห้นฯาผํอฯตา)