หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ่อสุ๋ดเจ้นต๋า
อักษรล้านนา
ผํอฯสุดเช่นฯตา
เทียบอักษรไทย
[ผ่อสุดเช่นตา]
ความหมาย

ก.มองตามจนสุดสายตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อสุ๋ดเจ้นต๋า (ผํอฯสุดเช่นฯตา)