หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ่อลอ
อักษรล้านนา
ผํอฯลํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่อลอ]
ความหมาย

ว.ดูซิ,จงพิจารณาดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อลอ (ผํอฯลํอฯ)