หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่อม็อกๆ
อักษรล้านนา
ผํอฯมัอฯกๆ
เทียบอักษรไทย
[ผ่อม็อกๆ]
ความหมาย

ว.มองตามอย่างไม่ลดละสายตา; ผ่อมาบๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อม็อกๆ (ผํอฯมัอฯกๆ)