หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่อมาบๆ
อักษรล้านนา
ผํอฯมาปฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ผ่อมาบๆ]
ความหมาย

ดู...ผ่อม็อกๆ

ออกเสียงล้านนา
ผ่อม็อกๆ
อักษรล้านนา
ผํอฯมัอฯกๆ
เทียบอักษรไทย
[ผ่อม็อกๆ]
ความหมาย

ว.มองตามอย่างไม่ลดละสายตา; ผ่อมาบๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อมาบๆ (ผํอฯมาปฯๆ)