หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ่อผั๋บไคว่
อักษรล้านนา
ผํอฯผัปฯไฅ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่อผับไฅว่]
ความหมาย

ก.ดูทั่วทุกหนทุกแห่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อผั๋บไคว่ (ผํอฯผัปฯไฅ่วฯ)