หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่อบ่หัน
อักษรล้านนา
ผํอฯบํหันฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่อบ่หัน]
ความหมาย

ก.มองไม่เห็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อบ่หัน (ผํอฯบํหันฯ)