หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่อบ่ถูกต๋า
อักษรล้านนา
ผํอฯบํถูกตา
เทียบอักษรไทย
[ผ่อบ่ถูกตา]
ความหมาย

ว.เห็นแล้วไม่เป็นที่พอใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อบ่ถูกต๋า (ผํอฯบํถูกตา)