หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ่อดอมดาย
อักษรล้านนา
ผํอฯดอฯมดายฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่อดอมดาย]
ความหมาย

ก.ไม่ใส่ใจ,ดูดาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อดอมดาย (ผํอฯดอฯมดายฯ)