หน้าหลัก
ผ่อจ๋นต๋าปู้ดต๋าแมน
ผํอฯจ฿นฯตาพูดตาแมนฯ
[ผ่อจนตาพูดตาแมน]

ก.จ้องดูเขม็ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อจ๋นต๋าปู้ดต๋าแมน (ผํอฯจ฿นฯตาพูดตาแมนฯ)