หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่อจ๋นต๋าปู้ดต๋าแมน
อักษรล้านนา
ผํอฯจ฿นฯตาพูดตาแมนฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่อจนตาพูดตาแมน]
ความหมาย

ก.จ้องมองเขม็งด้วยความโกรธแค้น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อจ๋นต๋าปู้ดต๋าแมน (ผํอฯจ฿นฯตาพูดตาแมนฯ)