หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่องแผ้ว
อักษรล้านนา
ผ่อฯงแผ้วฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่องแผ้ว]
ความหมาย

ว.เบิกบาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่องแผ้ว (ผ่อฯงแผ้วฯ)