หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่องแก่ใจ๋
อักษรล้านนา
ผ่อฯงแก่ไจ
เทียบอักษรไทย
[ผ่องแก่ใจ]
ความหมาย

ว.แจ่มแจ้งแก่ใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่องแก่ใจ๋ (ผ่อฯงแก่ไจ)