หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่อง
อักษรล้านนา
ผ่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ผ่อง]
ความหมาย

ว.แจ่มแจ้ง,ชัดเจน,สะดวก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อง (ผ่อฯง)