หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่อกำลอ
อักษรล้านนา
ผํอฯคำฯลํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่อคำลอ]
ความหมาย

ก.ขอดูหน่อย,ขอดูสักทีสิ,ขอดูเถอะ; กอยกำลอ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อกำลอ (ผํอฯคำฯลํอฯ)