หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่อกอย
อักษรล้านนา
ผํอฯคอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่อคอย]
ความหมาย

ก.ดูแล,ให้ความคุ้มครอง,เอาใจใส่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อกอย (ผํอฯคอฯยฯ)