หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผู้หลู้
อักษรล้านนา
ผู้ห้ลฯ
เทียบอักษรไทย
[ผู้หลู้]
ความหมาย

ว.ลักษณะที่มีของค้างคาอยู่ที่ปากรู; ผู้จู้ ก็ว่า เช่น ขำฮูผู้หลู้ - คาอยู่ที่รู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผู้หลู้ (ผู้ห้ลฯ)