หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผู้ข้าตังหลาย
อักษรล้านนา
ผู้ข้าทํฯลฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ผู้ข้าตังหลาย]
ความหมาย

น.ข้าพเจ้าทั้งหลาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผู้ข้าตังหลาย (ผู้ข้าทํฯลฯายฯ)