หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผู้ข้า
อักษรล้านนา
ผู้ข้า
เทียบอักษรไทย
[ผู้ข้า]
ความหมาย

น.สรรพนามบุรุษที่ ๑ เรียกตนเอง มักใช้ในความหมายเชิงอ่อนน้อมและอ้อนวอน; เผือข้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผู้ข้า (ผู้ข้า)