หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผู้
อักษรล้านนา
ผู้
เทียบอักษรไทย
[ผู้]
ความหมาย

น.คน,มนุษย์; ขู้ ก็ว่า เช่น จุ๊ผู้,จุ๊ขู้ - ทุกคน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผู้ (ผู้)