หน้าหลัก
ผู้
ผู้
[ผู้]

น.คน,มนุษย์; ขู้ ก็ว่า เช่น จุ๊ผู้,จุ๊ขู้ - ทุกคน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผู้ (ผู้)