หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผู่ลม
อักษรล้านนา
ผู่ล฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ผู่ลม]
ความหมาย

ก.เป่าลมออกทางปาก; ถ้าเป่าลมออกจากเครื่องปั๊มลมเป็นต้น เรียก เป่าลม หรือ พ่นลม ไม่เรียก ผู่ลม ดู...ก้องผู่

ออกเสียงล้านนา
ก้องผู่
อักษรล้านนา
ก้ลฯอฯงผู่
เทียบอักษรไทย
[กล้องผู่]
ความหมาย

น.กล้องเป่าลูกดอก ทำด้วยไม้ไผ่ชนิดปล้องเล็กบางยาว เรียก "ไม้เฮี้ย" ใช้เป็นลำกล้องเป่าลูกดอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผู่ลม (ผู่ล฿มฯ)