หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผู่
อักษรล้านนา
ผู่
เทียบอักษรไทย
[ผู่]
ความหมาย

ก.เป่าออก,พ่นออก; ฟู่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผู่ (ผู่)