หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผุ๋ดผาด
อักษรล้านนา
ผุดผาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผุดผาด]
ความหมาย

ว.งดงาม,ผ่องแผ้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผุ๋ดผาด (ผุดผาดฯ)