หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผุ๋ดจุ๋ด
อักษรล้านนา
ผุดจุด
เทียบอักษรไทย
[ผุดจุด]
ความหมาย

ว.ลักษณะอย่างดอก ไม้ตูม เรียก เป็นจี๋ผุ๋ดจุ๋ด; จุ๋ดผุ๋ด,จะหลุ๋ดผุ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผุ๋ดจุ๋ด (ผุดจุด)