หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผุ๋ด
อักษรล้านนา
ผุด
เทียบอักษรไทย
[ผุด]
ความหมาย

ก.โผล่ขึ้น,ทะยานขึ้น อย่างปลาผุดขึ้นน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผุ๋ด (ผุด)