หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผุ๋ก
อักษรล้านนา
ผุก
เทียบอักษรไทย
[ผุก]
ความหมาย

ดู...ก๋ำผุ๋ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผุ๋ก (ผุก)