หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผุ๋
อักษรล้านนา
ผุ
เทียบอักษรไทย
[ผุ]
ความหมาย

ก. ผุ - ร่วนยุ่ยไปเองเพราะหมดอายุและสภาพเดิม เช่น ขอนผุ๋ - ท่อนไม้มีสภาพร่วนยุ่ย เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผุ๋ (ผุ)