หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผุ่ย
อักษรล้านนา
ผุ่
เทียบอักษรไทย
[ผุ่ย]
ความหมาย

ดู...ถุ่ย

ออกเสียงล้านนา
ถุ่ย
อักษรล้านนา
ถุ่
เทียบอักษรไทย
[ถุ่ย]
ความหมาย

ก.เกลี่ย - กระจายให้เสมอกัน มักใช้กับการเตรียมดินหรือเกลี่ยดินให้เสมอกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผุ่ย (ผุ่)