หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผุยผาย
อักษรล้านนา
ผุผายฯ
เทียบอักษรไทย
[ผุยผาย]
ความหมาย

ก.โปรยปราย - โปรยให้กระจายไปทั่ว ในรัศมีใกล้บ้างไกลบ้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผุยผาย (ผุผายฯ)