หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผุยบ่านาว
อักษรล้านนา
ผุบ่าฯนาฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ผุยบ่านาว]
ความหมาย

ก.ทิ้งมะนาว, โยนมะนาว - ทิ้งทาน ใช้เหรียญกษาปณ์สอดในลูกมะนาวโปรยให้ทาน; หงบ่านาว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผุยบ่านาว (ผุบ่าฯนาฯวฯ)