หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผุยน้ำหมาก
อักษรล้านนา
ผุนาฯหมฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[ผุยน้ำหมาก]
ความหมาย

ก.บ้วนหมาก,ถ่มน้ำหมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผุยน้ำหมาก (ผุนาฯหมฯากฯ)