หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผุย
อักษรล้านนา
ผุ
เทียบอักษรไทย
[ผุย]
ความหมาย

ก.โปรย - ใช้สิ่งที่เป็นผง หรือเป็นเม็ด เป็นก้อนขนาดเล็กโปรยให้กระจายทั่วไปในรัศมีที่ไม่กว้าง เช่น ผุยเข้าตอก - โปรยข้าวตอก เป็นต้น; ถ้าโปรยให้กระจายเป็นรัศมีกว้าง เรียก ผาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผุย (ผุ)