หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผืนแผ่นผ้า
อักษรล้านนา
ผืนฯแผ่นฯผ้า
เทียบอักษรไทย
[ผืนแผ่นผ้า]
ความหมาย

น.เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผืนแผ่นผ้า (ผืนฯแผ่นฯผ้า)