หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผึ่งแดดผึ่งลม
อักษรล้านนา
ผึ่งฯแดดฯผึ่งฯล฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ผึ่งแดดผึ่งลม]
ความหมาย

ก.ตากแดดตากลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผึ่งแดดผึ่งลม (ผึ่งฯแดดฯผึ่งฯล฿มฯ)