หน้าหลัก
ผึ่งแดดผึ่งลม
ผึ่งฯแดดฯผึ่งฯล฿มฯ
[ผึ่งแดดผึ่งลม]

ก.ตากแดดตากลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผึ่งแดดผึ่งลม (ผึ่งฯแดดฯผึ่งฯล฿มฯ)