หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผึ่งแดด
อักษรล้านนา
ผึ่งฯแดดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผึ่งแดด]
ความหมาย

ก.ตากแดด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผึ่งแดด (ผึ่งฯแดดฯ)