หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผึ่งลม
อักษรล้านนา
ผึ่งฯล฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ผึ่งลม]
ความหมาย

ก.ตากลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผึ่งลม (ผึ่งฯล฿มฯ)