หน้าหลัก
ผึ่งลม
ผึ่งฯล฿มฯ
[ผึ่งลม]

ก.ตากลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผึ่งลม (ผึ่งฯล฿มฯ)