หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผึ่งผ้า
อักษรล้านนา
ผึ่งฯผ้า
เทียบอักษรไทย
[ผึ่งผ้า]
ความหมาย

ก.แผ่ผ้าออกตาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผึ่งผ้า (ผึ่งฯผ้า)