หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผึ่ง
อักษรล้านนา
ผึ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ผึ่ง]
ความหมาย

ก. แผ่ออก,กางออก,เปิดออกเพื่อให้ได้รับลมและแดดอย่างเต็มที่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผึ่ง (ผึ่งฯ)