หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผี้หลี้
อักษรล้านนา
ผี้หี้ลฯ
เทียบอักษรไทย
[ผี้หลี้]
ความหมาย

ว.คำเสริมท้ายคำว่างาม แสดงลักษณะสิ่งที่สวยงามและบอบบาง มักใช้กับดอกไม้ที่กำลังแย้มบาน หรือสาวแรกรุ่น เช่น จี๋ดอกบัวงามผี้หลี้ - ดอกบัวตูมงามยิ่ง, สาวจี๋งามผี้หลี้ - เด็กสาวแรกรุ่นงามผุดผ่อง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผี้หลี้ (ผี้หี้ลฯ)