หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีโผด
อักษรล้านนา
ผีโผ฿ดฯ,ผีโระฯบ฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีโผด,ผีโปรด]
ความหมาย

ว.ได้รับความเมตตา,โชคดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีโผด (ผีโผ฿ดฯ,ผีโระฯบ฿ดฯ)