หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีเสื้อวัด
อักษรล้านนา
ผีเสิ้อฯอวัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีเสื้อวัด]
ความหมาย

น.อารักษ์ที่ดูแลรักษาวัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีเสื้อวัด (ผีเสิ้อฯอวัดฯ)