หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีเสื้อยักข์
อักษรล้านนา
ผีเสิ้อฯอยัก์ขฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีเสื้อยักข์]
ความหมาย

น.อารักษ์ - ผีดูแลสถานที่ มีอำนาจ ความศักดิ์สิทธิ์มาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีเสื้อยักข์ (ผีเสิ้อฯอยัก์ขฯ)