หน้าหลัก
ผีเสื้อ
ผีเสื้อ
ผีเสิ้อฯอ
[ผีเสื้อ]

น.อารักษ์ - ผีประจำถิ่น เช่น ผีเสื้อบ้าน ผีเสื้อดอย ผีเสื้อเมือง ผีเสื้อวัด เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีเสื้อ (ผีเสิ้อฯอ)