หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีเสื้อ ออกเสียง ผีเสื้อ คืออารักษ์
อักษรล้านนา
ผีเสิ้อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ผีเสื้อ]
ความหมาย

น.อารักษ์ - ผีประจำถิ่น เช่น ผีเสื้อบ้าน ผีเสื้อดอย ผีเสื้อเมือง ผีเสื้อวัด เป็นต้น

ออกเสียงล้านนา
ผีเสื้อ ออกเสียง ผีเสื้อ (แมลง)
อักษรล้านนา
ผีเสิ้อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ผีเสื้อ]
ความหมาย

น.ผีเสื้อ ถิ่นเหนือเรียก ''ก่ำเบ้อ'' ; ดู...ก่ำเบ้อ

(ภาษาไทย) (English)

ออกเสียงล้านนา
ก่ำเบ้อ ออกเสียง ก่ำเบ้อ
อักษรล้านนา
กําเบิ้อฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่ำเบ้อ]
ความหมาย

น.ผีเสื้อ ถิ่นเหนือเรียก ''ก่ำเบ้อ'' - เป็นแมลงมีลำตัวประกอบด้วยวงแหวหลายๆวงต่อกัน จำนวน 14 ปล้อง เชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆ โดยไม่มีโครงกระดูก ปล้องแรกเป็นส่วนหัว ปล้องที่ 2-3-4 เป็นส่วนอก และปล้องที่เหลือทั้งหมดเป็นส่วนท้อง: ''ส่วนหัว'' มีตารวม รับภาพได้เร็ว มีหนวด 1 คู่ อยู่ระหว่างตารวม มีหน้าที่รับความรู้สึกในการดมกลิ่น มีงวงอยู่ด้านล่างใช้ดูดอาหารเหลวพวกน้ำหวานดอกไม้; ''ส่วนอก'' มี 3 ปล้อง มีขาปล้องละ 1 คู่ ปีกเป็นแผ่นบางๆ ๒ คู่ ดิดบนอกปล้องกลางและช่องสุดท้าย: ''ส่วนท้อง'' เป็นอวัยวะที่ใช้ในการสืบพันธุ์; กะเบ้อ,อี่เบ้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีเสื้อ (ผีเสิ้อฯอ)