หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผีเมือง
อักษรล้านนา
ผีเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[ผีเมือง]
ความหมาย

น.อารักษ์ประจำเมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีเมือง (ผีเมิอฯง)