หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีเมง
อักษรล้านนา
ผีเมงฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีเมง]
ความหมาย

น.ผีบรรพบุรุษของชนเผ่ามอญ หรืออาจเป็นบรรพบุรุษของคนเผ่าไทยวนก็ได้ ในแต่ละปีจะมีการฟ้อนสังเวยบรรพบุรุษในช่วงหน้าแล้งก่อนทำนา พิธีฟ้อนผีเม็งจะมีกระบอกปลาร้าสีดำหรือสีคล้ำแขวนไว้หน้า "ปราสาท" ที่ทำพิธีเสมอภายในปราสาทจะมีการสุมไฟตั้ง หม้อปรุงอาหารตลอดเวลา ผู้ฟ้อนผีเมงจะต้องโหนผ้าทั้งเริ่มและเลิกการฟ้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีเมง (ผีเมงฯ)