หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผีเจ้านาย
อักษรล้านนา
ผีเจั้านาฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีเจ้านาย]
ความหมาย

น.ชื่อของอารักษ์ มักเป็นชื่อของบุคคลสำคัญในตำนานที่ประกอบกรรมดี จนได้รับยกย่องเป็นเทวดาอารักษ์ ซึ่งมีอำนาจในการบันดาลโชคลาภ พิทักษ์รักษาสถานที่ ตลอดจนช่วยดูแลเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย โดยมีกลุ่มคนที่เคารพนับถือพากันไปเซ่นไหว้ ขอความช่วยเหลือคุ้มครองตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้น เช่น ผีเจ้าหลวงคำแดง ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีเจ้านาย (ผีเจั้านาฯยฯ)