หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีเจ้าตี้
อักษรล้านนา
ผีเจั้าที่
เทียบอักษรไทย
[ผีกเจ้าที่]
ความหมาย

น.เป็นผีที่สิงสถิตอยู่ในพื้นที่ ก่อนที่จะมีคนเข้ามาตั้งบ้านเรือน ในแต่ละปีจะต้องมีการเลี้ยงผีเพื่อคุ้มครองให้อยู่เย็นเป้นสุข

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีเจ้าตี้ (ผีเจั้าที่)