หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีเจี้ยงเหมี้ยง
อักษรล้านนา
ผีจ้ยฯงห้มฯยฯง
เทียบอักษรไทย
[ผีเจี้ยงเหมี้ยง]
ความหมาย

น.ผีรักษาป่าช้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีเจี้ยงเหมี้ยง (ผีจ้ยฯงห้มฯยฯง)