หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีลง
อักษรล้านนา
ผีล฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีลง]
ความหมาย

ก.เจ้าเข้าทรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีลง (ผีล฿งฯ)