หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีปั๋นกิ๋น
อักษรล้านนา
ผีปันฯกินฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีปันกิน]
ความหมาย

ดู...ฮ่อมไผฮูมัน

ออกเสียงล้านนา
ฮ่อมไผฮูมัน
อักษรล้านนา
ร่อฯมไผรูมันฯ
เทียบอักษรไทย
[ร่อมไผรูมัน]
ความหมาย

ว.ทางใครทางมัน,ความถนัดเฉพาะตัว; ฮ่อมหนูๆไต่ ฮ่อมไหน่ๆเตียว,ผีปั๋น กิ๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีปั๋นกิ๋น (ผีปันฯกินฯ)